Τα μεγέθη Χαλκόρ ενώπιον θεσμικών επενδυτών

 

Παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας Χαλκόρ για τη χρήση 2016, της πορείας της με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, της γενικότερης στρατηγικής της, καθώς και των προοπτικών της για τα επόμενα έτη, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ).

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας τόνισαν ότι το 2016, ακολουθώντας τις θετικές οικονομικές συνθήκες και την αύξηση της ζήτησης στην Ευρωζώνη, την Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο και αξιοποιώντας τις επενδύσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά, η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της πέτυχαν την αύξηση των μεριδίων αγοράς τους στην πλειονότητα των αγορών όπου δραστηριοποιούνται.

Συγκεκριμένα, για τη χρήση 2016, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε 692,9 εκατ. ευρώ έναντι 751,0 εκατ. ευρώ το 2015, που αντιστοιχεί σε μείωση 7,7%. Αυτή η μεταβολή οφείλεται στη μειωμένη τιμή του χαλκού, καθώς ο όγκος πωλήσεων ανέβηκε κατά 4,4%.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν σημαντικά, φτάνοντας σε 39,9 εκ. ευρώ έναντι 16,2 εκατ. ευρώ το 2015 και τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν για το 2016 σε κέρδη 35,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 14,9 εκατ. ευρώ το 2015. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδος 19,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,6 εκατ. ευρώ το 2015. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν το 2016 σε ζημία 1,0 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 30,4 εκατ. ευρώ το 2015.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε αναφορά στην ανταλλαγή των μετοχών της Ελληνικά Καλώδια που κατείχε η Χαλκόρ με μετοχές της Cenergy Holdings και την επίδραση αυτής της πράξης στα ενοποιημένα μεγέθη του Ομίλου Χαλκού. Το αποτέλεσμα της ανταλλαγής ήταν θετικό για τον Όμιλο Χαλκόρ, ανερχόμενο σε 0,6 εκατ. ευρώ. Με την ανταλλαγή ο Όμιλος Χαλκόρ αποκτά πρόσβαση στo χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings, που αποτελείται από εταιρείες εδραιωμένες στην πρώτη γραμμή κλάδων υψηλής ανάπτυξης, όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και οι κατασκευές.

Επιπροσθέτως, αναλύθηκε η επικείμενη πώληση των μετοχών της Sofia Med από τη Χαλκόρ στην ΕΛΒΑΛ ως προς το στρατηγικό και επιχειρησιακό κομμάτι, και η επίδραση αυτής της πράξης στα μεγέθη του Ομίλου της Χαλκόρ καθώς και την αναμενόμενη ενδυνάμωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Χαλκόρ ΑΕ.

Αναφορά έγινε και στο μείγμα επενδύσεων της Χαλκόρ και των θυγατρικών της, το οποίο είναι προσανατολισμένο στην παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για βιομηχανική χρήση και στη βελτίωση του κόστους παραγωγής.

Για το 2017, η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της θα συνεχίσουν να έχουν ως κύριο στρατηγικό στόχο τους την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά και καινοτόμα προϊόντα, ενώ θα συνεχιστεί η προσπάθεια για την περαιτέρω βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.


Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.

eana