Αυξημένες κατά 17,18% οι πωλήσεις της εταιρείας AS Company

 

Αύξηση εσόδων και σημαντική αύξηση της κερδοφορίας πέτυχε η εταιρεία AS Company AE, το 2016, η οποία διατήρησε υψηλά επίπεδα ρευστότητας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στην κλειόμενη χρήση 2016, συντάχθηκαν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα τη θυγατρικής εταιρείας «AS Company Cyprus LTD», στην οποία  η AS Company AE κατέχει το 100% των μετοχών.

Αναλυτικότερα, για το 2016, οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν στα 25,110 εκατ. ευρώ έναντι 21,429 εκατ. ευρώ, για τo 2015, σημειώνοντας αύξηση 17,18%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 3,423 εκατ. ευρώ έναντι 2,258 εκατ. ευρώ, στη χρήση 2015, καταγράφοντας αύξηση 51,60%. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η βελτίωση  της κερδοφορίας οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, η οποία αποδίδεται στην ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στη κατηγορία των παιχνιδιών. Τα αντίστοιχα μεγέθη σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκαν στα 25,757 εκατ. ευρώ έναντι 21,429 εκατ. ευρώ, για τo 2015, σημειώνοντας αύξηση 20,20%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 3,609 εκατ. ευρώ έναντι 2,258 εκατ. ευρώ, στη χρήση 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 59,84%.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ο πολύ χαμηλός δανεισμός της εταιρείας, ο οποίος ανήλθε στα 2,070 εκατ. ευρώ, στην κλειόμενη χρήση, έναντι 2,376 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ σε ενοποιημένο επίπεδο ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 2,248 εκατ. ευρώ. Το 2016, η εταιρεία προέβη σε αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,34 ευρώ σε 0,68 ευρώ και επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή συνολικού ύψους 393.780,60 ευρώ.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε επίπεδο εταιρείας  ανήλθαν στα 1,446 εκατ. ευρώ έναντι 0,519 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης  περιόδου 2015, σημειώνοντας αύξηση  178,64%, ενώ σε ενοποιημένο επίπεδο τα αντίστοιχα μεγέθη ανήλθαν στα 1,216 εκατ. ευρώ έναντι 0,519 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης  περιόδου 2015, εμφανίζοντας αύξηση 134,26%.

Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και επενδύσεων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στα 7,445 εκατ. ευρώ, τα οποία υπερβαίνουν τον τραπεζικό δανεισμό κατά  5.2 εκατ. ευρώ.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 4 λεπτά, ήτοι συνολικό ποσό μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου 525.040,80 ευρώ.

Τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας, στην κλειόμενη χρήση, ανήλθαν σε 0,124 ευρώ έναντι  0,059 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 111,3%.


Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.

eana