Στα 94,79 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου F.G. Europe ΑΕ

 

Στα 94,79 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου F.G. Europe ΑΕ, το 2016, έναντι πωλήσεων 95,15 εκατ. ευρώ, το 2015, οριακά μειωμένες, λόγω της μείωσης των εσόδων στον τομέα της ενέργειας.

Σε επίπεδο ομίλου:

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 23,56 εκατ. ευρώ έναντι 25,47 εκατ. ευρώ, το 2015, μειωμένα κατά 7,5%, λόγω, κυρίως της μείωσης των μικτών κερδών της μητρικής. Ο συντελεστής μικτού κέρδους, μειωμένος κατά 1,92 μονάδες, διαμορφώθηκε στο 24,8% έναντι 26,7% του αντίστοιχου συντελεστή του 2015.

Τα γενικά έξοδα του ομίλου, το 2016, ανήλθαν στα 19,21 εκατ. ευρώ έναντι 19,35 εκατ. ευρώ αυτών του 2015, οριακά μειωμένα κατά 0,7%, με τη μείωση να οφείλεται, κυρίως, στην κατά 16,5% μείωση των εξόδων της μητρικής εταιρείας (από 14,73 εκατ. ευρώ μειώθηκαν 12,29 εκατ. ευρώ).

Τα λειτουργικά κέρδη (ΕBITDA) ανήλθαν, το 2016, στα 11,06 εκατ. ευρώ έναντι 11,75 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2015, παρουσιάζοντας μείωση 5,8%, με το δείκτη ΕBITDA/πωλήσεις να διαμορφώνεται στο 11,6% έναντι 12,3% αυτού του 2015.

Μειωμένα κατά 65,7% εμφανίζονται τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του ομίλου, λόγω, κυρίως, της σημαντικής μείωσης των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της μητρικής εταιρείας (-70,7%).

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις του ομίλου κατέγραψαν μείωση κατά 25,5%, περιοριζόμενες, την 31/12/2016, στα 34,53 εκατ. ευρώ έναντι 46,35 εκατ. ευρώ, την 31/12/2015, λόγω, κυρίως της σημαντικής κατά 42,1% μείωσης των εμπορικών απαιτήσεων της μητρικής εταιρείας.

Μειωμένες κατά 14,8% εμφανίζονται οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου, ανερχόμενες στα 115,99 εκατ. ευρώ από 136,29 εκατ. ευρώ, την 31/12/2015, της σημειωθείσας μείωσης να οφείλεται, κυρίως, στη μείωση κατά 35,0% των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της μητρικής εταιρείας.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) του ομίλου, αυξημένα κατά 184,9%, ανήλθαν, το 2016, στα 3,25 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,14 εκατ. ευρώ αυτών του 2015, διαμορφώνοντας το  δείκτη κέρδη προ φόρων/πωλήσεις, το 2016, στο 3,4% έναντι 1,2% του αντίστοιχου δείκτη του 2015.

Σε επίπεδο εταιρείας:

Οι συνολικές της πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν στα 75,46 εκατ. ευρώ έναντι 86,89 εκατ. ευρώ των πωλήσεων του 2015, μειωμένες κατά 13,1%. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εμφανιζόμενη μείωση οφείλεται στις εξαγωγές, οι οποίες, κυρίως, στην Ιταλία και, δευτερευόντως, στην Τουρκία, πραγματοποιούνται πλέον, μέσω των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου και όχι απευθείας από την εταιρεία, αλλά και στις εξελίξεις στην Τουρκία, οι οποίες οδήγησαν σε σημαντική πτώση των πωλήσεων στη συγκεκριμένη αγορά, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 60,0%.,

Οι εξαγωγές, το 2016, ανήλθαν στα 47,76 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων εξαγωγών 59,85 εκατ. ευρώ, το 2015, διαμορφώνοντας, έτσι, τη σχέση των πωλήσεων εξωτερικού/ εσωτερικού στο 63,0% / 37,0% από 69,0% / 31,0%, το 2015.

Οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά αυξήθηκαν κατά 2,4%, ανερχόμενες στα 27,70 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων πωλήσεων του 2015, 27,04 εκατ. ευρώ, με την αύξηση να οφείλεται τόσο στις πωλήσεις κλιματιστικών, όσο και τις πωλήσεις των προϊόντων ESKIMO.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «το 2016, αποτελεί μεταβατική χρονιά για τον όμιλο της F.G. Europe AE, δεδομένου ότι για πρώτη ουσιαστικά πλήρη χρονιά λειτούργησε η κατά 100% θυγατρική της εταιρείας στην Ιταλία, η F.G. EUROPE ITALIA Spa, γεγονός που σημαίνει ότι το σύνολο των πωλήσεων κλιματιστικών της F.G. Europe AE στην αγορά της Ιταλίας πραγματοποιείται πλέον, μέσω της ιταλικής θυγατρικής. Δεδομένων των διαφοροποιήσεων που επήλθαν από την αλλαγή της πολιτικής του ομίλου (τόσο στην αγορά της Τουρκίας για τις πωλήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται, μέσω της θυγατρικής εταιρείας, όσο και στην ιταλική αγορά), για τη σύγκριση των πωλήσεων που αφορούν τα Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά, λαμβάνονται πλέον υπόψη οι πωλήσεις του ομίλου σε εξωτερικούς πελάτες και όχι οι πωλήσεις της εταιρείας, όπως ίσχυε, μέχρι το 2015».

Βάσει των ανωτέρω, οι πωλήσεις των Διαρκών Καταναλωτικών Αγαθών του ομίλου σε εξωτερικούς πελάτες σημείωσαν οριακή αύξηση, ανερχόμενες στα 85,03 εκατ. ευρώ έναντι 84,43 εκατ. ευρώ αυτών του 2015.

Τα έσοδα του ομίλου στον τομέα της ενέργειας ανήλθαν στα 9,76 εκατ. ευρώ έναντι εσόδων 10,72 εκατ. ευρώ, το 2015, καταγράφοντας μείωση κατά 9,0%, μείωση η οποία οφείλεται, κυρίως, στις ηπιότερες έναντι του 2015 ανεμολογικές συνθήκες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνεχής και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων είχε ως αποτέλεσμα τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη του ομίλου, το 2016 να είναι αυξημένα κατά 1.137,8%, ανερχόμενα στα 2,49 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,20 εκατ. ευρώ, το 2015.


Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.

eana